ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   
 
   

   วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน   ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา เพื่อชี้แจงข่าสาร นโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และครู เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน